Condicions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web WWW.MANGRANA.CAT és propietat de MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. amb CIF F09679770 i domicili social a C. Ronda de Sant Martí, 24, pis 2, porta 6 (25002 Lleida), actuant comercialment sota la marca WWW.MANGRANA.CAT.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és la subscripció editorial i la venda dels exemplars de cada número de la revista que s’han publicat en paper. 

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment. Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. i la contractació per mitjà d’aquests.

Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per a realitzar la compra online. Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes. Així mateix, MANGRANA CULTURA CONTEMPORANEA, SCCL. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l’adreça C/ Roda de Sant Martí, 24, Pis 2 porta 6 (25002 Lleida) o a través del correu electrònic SUBSCRIPCIONS@MANGRANA.CAT.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi’s en contacte amb MANGRANA CULTURA CONTEMPORANEA, SCCL. en el telèfon d’atenció al client +34 662 38 35 35 o mitjançant el correu electrònic SUBSCRIPCIONS@MANGRANA.CAT.

El client, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Es podrà cancel·lar la subscripció durant els 5 primers dies hàbils a partir de la data d’alta, mitjançant una trucada al telèfon +34 662 38 35 35 o un correu electrònica a la següent direcció: SUBSCRIPCIONS@MANGRANA.CAT

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.
En compliment de la normativa vigent MANGRANA CULTURA CONTEMPORANEA, SCCL. ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, MANGRANA CULTURA CONTEMPORANEA, SCCL. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquest.

Garanties

Tots els productes oferts en la pàgina web gaudeixen de la cobertura legal del proveïdor d’aquest. MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. disposa d’un servei de postvenda que permetrà al client, en cas que li arribi un producte defectuós, dirigir-se a l’establiment de MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL, al servei de postvenda, per correu electrònic a SUBSCRIPCIONS@MANGRANA.CAT o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d’atenció al client +34 662 38 35 35 o mitjançant el correu electrònic SUBSCRIPCIONS@MANGRANA.CAT.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

El preu de subscripció és el que consta en la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la tramesa.


Formes de pagament

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:
– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

La disponibilitat dels productes oferts per MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponiblitat, MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. podrà donar la opció de subministrar al client sense augment de preu el mateix producte.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment. MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.
Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de MANGRANA CULTURA CONTEMPORANEA, SCCL. està situat en C. Roda de Sant Martí, 24, Pis 2 porta 6 (25006 Lleida) o a través del correu electrònic SUBSCRIPCIONS@MANGRANA.CAT.

Jurisdicció

Així mateix, MANGRANA CULTURA CONTEMPORÀNIA, SCCL. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. C. Roda de Sant Martí, 24, Pis 2 porta 6 (25006 Lleida). té el seu domicili a Lleida, Espanya.